Kişisel Verilerin Kullanımı ve Çerez Yönetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca işlenmektedir.

Konuya ilişkin aydınlatma metni aşağıda yer almaktadır:

I- Veri Sorumlusu:

Kişisel verileriniz, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Merkezi (bundan sonra DUSEM olarak anılacak) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nun) 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun işlenmektedir. DUSEM, veri sorumlusu olarak KVKK ve diğer ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmektedir. Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

II- Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

DUSEM tarafından, kişisel verileriniz hizmetlerin pazarlanması, çeşitli kampanyaların sunulması, promosyonların gönderimi, müşteri ilişkiler yönetimi faaliyetlerinin ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, internet reklamcılığına yönelik faaliyetlerin yönetilmesi, yeni ürün ve/veya sürümlerin oluşturulması, hukuk alanındaki düzenlenen seminer, konferans ve eğitimlerin duyurulması, yeni çıkan kitap vb. eserler ile içtihat vb. bilgi paylaşımlarının duyurulması, üyelik sözleşmesine ilişkin ilişkinin kurulması, devamı, sonlandırılması, meşru menfaatlerimizin korunması gibi amaçlarla işlenmektedir. Bu amaçlar sınırlı değildir.

Kural olarak kişisel verileriniz DUSEM tarafından açık rızanız alınarak işlenir. KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde ise kişisel verileriniz açık rızanız olmadan da işlenebilir. Bu nedenle, ‘kişisel verileriniz’; DUSEM tarafından, kanuni yükümlülüklerin ifası için, rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız durumunda, online hukuk yayıncılığı hizmetine ilişkin şikayetlerinizin giderilmesi, sorularınızın cevaplanması, satış ve diğer hizmetler nedeniyle kayıt tutulması amacıyla işlenebilir.

Alenileştirdiğiniz kişisel verilerin KVKK’da belirlenen sınırlarla işlenmesinde açık rızanız aranmaz.

III- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepler

DUSEM, kişisel verilerinizi, DUSEM’in temsilcileri vb. kanallar yoluyla elektronik ve fizik ortamlarda kurulan ilişkisi çerçevesinde toplanmakta/işlenmektedir. DUSEM, yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle toplamakta ve işlemektedir.

IV- Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

DUSEM, kişisel verilerinizi, iş ortakları, hissedarları, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla ilgili mevzuat kapsamında paylaşılabilecektir.

V- Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir.

VI- Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Tedbirleri

DUSEM, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, bunlara hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve muhafazası için gerekli teknik ve yönetimsel güvenlik tedbirlerini almaktadır.

VII- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı KVKK uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak tarafımıza başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, bu konuda bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olan kişisel verilerin düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için DUSEM'e ücretsiz olarak başvurabilirsiniz. Başvurularınızı telefonla veya info@tusem.com.tr adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınız en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. DUSEM, talebinizin içeriğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar isteyebilir.

Telefon: 0312 435 60 50

E-Posta: info@tusem.com.tr

oturum çerezleri
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır. Kalıcı çerezler (Persistent Cookies) Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Cookie türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.